Terapiformer

Læs om følgende terapiformer:

Kognitiv adfærdsterapi
Mindfulness/bevidst nærvær
ACT – Acceptance and Commitment Therapy

Kognitiv adfærdsterapi

Kognitiv adfærdsterapi er  en terapiform, der tager udgangspunkt i tankerne, idet tankerne har stor betydning for, hvordan man føler og handler. Hvordan man tænker, vurderer og fortolker en given situation har stor betydning for, hvordan man føler og handler i situationen. Eksempelvis hvis man er ude at gå tur en aften og pludselig hører en lyd fra busken. Hvis du man tænker, at der er nogen i busken, som vil gøre en fortræd, vil man opleve angst. Man vil højst sandsynlig opleve hjertebanken, hurtig vejrtrækning, sveden. Denne måde at reagere på er forårsaget af vurderingen af situationen som værende farlig. Hvis man derimod hører en lyd i busken og tænker, at det bare er et dyr, som pusler rundt, vil man reagere på en mere rolig og afslappet måde.

Således har vores tænkning og vurdering af en given situation stor betydning for, hvordan man føler og handler og kropsligt reagerer i situationen.

Kendetegnende for f.eks. angst og depression er, at man automatisk vurderer og tolker en oplevelse eller situation negativ som f.eks. faretruende, bekymrende eller selvnedgørende. Det er således primært den automatiske tænkning, som er angstfremprovokerende og ikke den aktuelle situation.

I kognitiv adfærdsterapi arbejder terapeut og klient sammen imod at få afdækket og ændret den negative og uhensigtsmæssige tænkning for derigennem at få ændret følelserne og adfærden/handlingerne. Dette sker bl.a. ved, at klienten tilegner sig nogle redskaber og teknikker til at lære at stoppe, kontrollere og ændre de negative tanker. Klienten støttes til at finde mere realistiske og hensigtsmæssige vurderinger og forklaringer af givne situationer og oplevelser.

Adfærden udgør en vigtig del af kognitiv adfærdsterapi. Det er vigtigt at forstå, hvordan de ting, man gør, kan være med at forstærke og vedligeholde problemet, således man har mulighed for at ændre det.

Hvis man f.eks. lider af socialfobi, vil man være bange for, at andre vurderer èn negativt. Man vil begynde at undgå andre mennesker og dermed isolere sig. Undgåelsesadfærden vil bekræfte de negative tanker om, at andre vil tænke negativt om en, som så igen vil forstærke undgåelsesadfærden. Således er der dannet en ”ond cirkel.” I terapien vil der blive lagt vægt på bl.a. at ændre adfærden, således man ikke længere undgår sociale situationer.

Herudover kan kropslige metoder indgå som en del af behandlingen. Eksempelvis kan være vejrtræknings- og afspændingsøvelser samt mindfulnessøvelser indgå som en del af terapien, idet disse øvelser kan give øget velvære og reducere stress.

Kognitiv adfærdsterapi er en terapiform, der tager udgangspunkt i de problemstillinger, som man kommer med lige nu og her. Terapien sætter fokus på, at man gennem ændring af tanke- og handlemønstre når frem til løsninger på problemerne, som er mere hensigtsmæssige og realistiske end den nuværende måde at håndtere problemerne på. Der tilsigtes, at man tilegner sig nogle redskaber og teknikker, som kan bruges også udenfor terapirummet.

Forskningen viser, at kognitiv adfærdsterapi er en effektiv terapiform, og kognitiv adfærdsterapi kan kombineres med medicin.

Mindfulness/bevidst nærvær

Mindfulness/bevidst nærvær er en vigtig komponent i psykoterapeutisk behandling ud fra kognitiv adfærdsterapi og Acceptance and Commitmen Therapy – ACT.

Mindfulness/bevidst nærvær vil sige at man med åbenhed, interesse og modtagelighed fuldkommen bevidst retter opmærksomheden mod det, man oplever i nuet.

Mindfulness/bevidst nærvær betyder, at man er opmærksom på oplevelsens basale komponenter såsom følelserne, tankerne,kropslige fornemmelser og sanseoplevelserne i nuet. Man er opmærksom på tingene, som de faktisk er i det givne øjeblik, og ikke som man gerne vil have dem til at være.

Når man udøver mindfulness/bevidst nærvær, møder man verden direkte i stedet for at være opslugt af tankerne. Man lader sine domme, vurderinger, beklagelser og kritik komme og gå som skyerne, der passerer forbi på himlen, og engagerer sig i stedet fuldstændig i nuet.

I terapien er mindfulness/bevidst nærvær hjælpsomt og effektivt, fordi det er modgift mod gentagende bekymrede tankemønstre, evindelige grublerier og tilbagevendende negative tanker om en selv, som er med til at fastholde en i triste sindsstemninger.

I modsætning til at være fastlåst i negative tanker og følelser, hvor man bare bevæger sig tilbage i fortiden eller ind i fremtiden, langt væk fra de direkte sanseoplevelser i nuet, så træner man gennem mindfulness/bevidst nærvær evnen til at fokusere på oplevelsen i nuet. Lige nu i dette øjeblik. Man træner i bevidst at vælge, hvilke processer, man vil fokusere på. Man lærer at observere tankeprocesserne, mens de foregår. Derved skabes muligheden for at ændre vores relation til vores tanker. Nemlig at opfatte tankerne som mentale begivenheder – ikke som virkelighed. Tankerne er ikke virkeligheden eller sandheden. De er blot mentale konstruktioner, som man kan lære at forholde sig til på forskellige måder, og som kan ændres.

I terapien trænes evnen til at være til stede i nuet på en ikke dømmende måde. Man kan være bevidst om at møde det, der er, som det er. Alt for ofte bliver man farvet af bedømmelser og vurderinger. Ved at være mindfull/bevidst nærværende i situationen og acceptere det man oplever, som det er, kan man give sig selv en større fornemmelse af ro og balance.

Træningen i mindfulness foregår gennem øvelser i kropslig opmærksomhed og guidede meditationer og yogaøvelser. Dette foregår gennem hjemmearbejde (med hjælp af indspillede cd´er) samt samtaler med psykologen. Ofte anvendes træningen i mindfulness/bevidst nærvær sammen med Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) og Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Litteratur:
På dansk kan anbefales:
Jon Kabat-Zinn (2007): Lige meget hvor du går hen, er du der. Forlaget Borgen.

Åsa Nilsonne (2007): Hvem bestemmer i dit liv? Gyldendals Bogklubber  .

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

ACT kan betegnes som en videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi – den seneste udgave. Det er en relativ ny videnskabelig baseret form for psykoterapi, som er en del af det, der kaldes den ”tredje bølge” i kognitive og adfærdsterapeutiske terapier.

ACTs målsætning er at skabe et rigt og meningsfuldt liv, hvor man accepter de smerter og lidelser, der uundgåeligt opstår i livet. På en måde kan det fremstå som det modsatte mål for almindelig kendt psykoterapi, hvor målet er at slippe af med nogle ubehagelige symptomer på de smerter og lidelser, man oplever i livet.

Man tænker og handler sig til at håndtere de problemer og den smerte, man møder i livet. Man ønsker, at ubehagelige følelser og tanker skal forsvinde, og man er ofte god til at få det til at ske. Men nogle gange kan det ikke lykkes, uanset hvor hårdt man prøver. Det bliver måske snarere værre og værre. ACT bygger på, at man forlader denne forståelse om, at man kan få ubehagelige følelser og tanker til at gå væk. Derimod arbejder med man I ACT på at acceptere, at de ubehagelige følelser og tanker er en del af livet, og at man i stedet for at bruge energi på at kæmpe med at få dem til at gå væk, bruger energi på at leve det liv, som man gerne vil.

ACTs målsætning er at hjælpe dig til at leve et rigt, alsidigt og meningsfuldt liv, samtidig med at du er i stand til at håndtere den smerte, der nødvendigvis hører med til livet. Accept er et nøgleord i ACT, hvor det handler om accept af, at livet gør ondt, og accept af dine negative tanker og følelser. Accept betyder ikke at man skal resignere eller stå model til noget, eller blot at finde sig i alting. Man behøver ikke at kunne lide sine negative tanker og følelser, eller det at de er der. Man slutter simpelthen fred med dem, og lader dem være der. Det giver mulighed for at bruge energi på at handle, og konstruktiv handling får livet til at bevæge sig i retning af det, man værdsætter – værdierne.

ACTs målsætning er, at man lærer at forholde sig anderledes til ens indre ubehagelige oplevelser, følelser og tanker. En vigtig del af terapien er, at man lærer dem at kende, mærke efter, hvordan de føles og sanses, og man lærer at genkende de adfærdsformer, der er knyttet til ønsker om at undgå eller bekæmpe dem. Her igennem får man mulighed for at ændre adfærd mod andre måder at handle på, rettet mod et mere værdifuldt liv. Der stræbes mod et liv bygget på værdier, hvor værdier kendetegnes som det, der er virkelig vigtigt for en i livet. Og hvor værdier karakteriseres som ønsket adfærd igennem vedvarende handlinger. Værdier handler om hvad man ønsker at gøre, og ønsker at blive ved med at gøre.

I ACT terapien lærer man at bruge forskellige tilgange og metoder til at kunne bevæge sig væk fra at være låst fast i kampen mod livets problemer og smerter til at kunne vende det til at leve et rigt, meningsfuldt og værdigfuldt liv, og handle derefter.

Litteratur:
På dansk kan anbefales:

Steven C. Hayes i samarbejde med Spencer Smith (2008): Slip tanketyranniet. Tag fat på livet.
Dansk Psykologisk Forlag

Russ Harris (2010): Lykkefælden. Stop kampen. Lav livet.
Dansk Psykologisk Forlag