Velkomstbrev

Velkommen til Psykologklinikken Himmerland

v/ Malene Viderup Worm

Grøndalsvej 45, 9620 Aalestrup

Du ønskes velkommen til et samtaleforløb her hos mig.

Jeg har valgt at samle en række forskellige informationer, som kan være lidt vanskelige at holde rede på.

Dansk Psykologforenings retningslinier

Nedenstående omfatter retningslinier om bl.a. afbud og betaling i henhold til anbefalinger udstedt af Dansk Psykologforening.

Sygesikringshenvisning

En sygesikringshenvisning giver ret til 12 samtaler hos en psykolog efter eget valg. Henvisningen kan gives i op til et halvt år efter den udløsende begivenhed, med mulighed for dispensation i op til 1 år. Du skal dog have bestilt en samtale med en psykolog senest 1 måned efter, at du har modtaget henvisningen.

Egenbetaling

Sygesikringen betaler en del af samtalens pris og man betaler selv 417,00 kr. kroner for den 1. samtale og derefter 347,71 kr. for hver af de efterfølgende samtaler.

Priserne reguleres to gange årligt. 1. april og 1. oktober.

Der er andre priser, hvis der er to eller flere med til samtalen. Du kan få oplysning af mig om de priser, der er gældende her.

Du skal betale kontant ved hver samtale, med almindelige penge eller med MobilePay.

Har du en aftale om, at fx sundhedsforsikring eller arbejdsgiver betaler for samtalerne, er det dit ansvar at medbringe skriftlig dokumentation til mig om det.

Efter aftale kan jeg sende regningen direkte til betaleren.

Indtil du har dokumentation fra en anden betaler, skal du selv lægge ud.

Sygeforsikringen Danmark

Hvis du giver mig besked om, at du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan din regning indberettes til Danmark elektronisk. Der er et tilskud på ca. 200 kr. pr. samtale. Du kan også vælge selv at sende regningerne til Sygeforsikringen Danmark.

Samtaler uden henvisning

Prisen for en samtale uden henvisning fremgår af min hjemmeside.

Det kan betale sig at undersøge, om du har en privat forsikring, der kan betale for dine psykologsamtaler. Forsikringsselskaber har forskellige retningslinjer, og du må selv undersøge, om du er dækket.

Samtaler

En samtale varer i alt ca 45 minutter, så ved du hvornår du er færdig.

Afbud

Afbud til en samtale skal meddeles på SMS senest dagen før kl. 16.00.

Melder du afbud senere, kommer du til at betale et udeblivelseshonorar, da jeg ikke kan nå at indkalde en anden til samtale.

Udeblivelseshonoraret svarer til egenbetalingen.

Du mister ikke samtalen i forhold til din ret til i alt 12 samtaler pr. henvisning.

I forhold til privat forsikring er der forskellige regler, og derfor vil det som hovedregel være dig, som betaler mig og efterfølgende selv sørger for at få refunderet dit udlæg fra forsikringsselskabet.

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt om indholdet i samtalerne, men oplysnings-pligt, hvis jeg bliver bekendt med, at en person vil gøre skade på sig selv eller andre.

Undtaget herfra er børn, hvor jeg er forpligtet til at videregive informationer om vilkår for børn, der antages at være ulovlige. Herunder omsorgssvigt og krænkelser.

For at jeg kan orientere din læge, når du starter på, og når du afslutter psykologsamtalerne, vil du blive bedt om at underskrive en samtykke erklæring.

Databeskyttelse (EU`s persondataforordning)

Som databehandler skal jeg behandle og opbevare dine persondata i overensstemmelse med lovgivningen.

De data, der indsamles i klinikken under samtaleforløbet, er således kun de data, der er relevante for at kunne sikre dig et optimalt samtaleforløb. Ved samtaleforløbets start beder jeg dig underskrive en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger.

Med erklæringen giver du dit samtykke til, at jeg må indhente og behandle person-følsomme oplysninger om dig i det omfang, det er relevant og nødvendigt i forhold til behandling og journalføring, samt til opbevaring af dine oplysninger. Det kan være relevant af indhente oplysninger fra dig selv, egen læge, kommune eller

forsikringsnetværk – afhængig af hvilken problematik, der skal belyses. Ligeledes kan det være relevant, at jeg videregiver personfølsomme oplysninger i forbindelse med lægehenvisning, ansøgning om flere timer til forsikringsselskaber, samt hvis der bliver anmodet om status/vurdering fra kommune/offentlige myndigheder (de skal dog også have din underskrift for at kunne indhente oplysninger).

Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med journalisering sker i overensstemmelse med gældende lovgivning (Gældende sundhedslov og BEK nr. 567 af 19.05.2017 ) som bl.a. fastsætter rammerne for autorisations- og adgangsstyring og logning.

Ifølge lovgivningen (Sundhedslovgivningens § 15, jvnf. Stk 5 og BEK nr 567 af 19.05.2017 § 6) har jeg som autoriseret psykolog pligt til at opbevare din journal (mine journalnotater) i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse. Du har dog ret til at få slettet andre persondata, fx oplysninger indhentet fra andre instanser, korrespondance med andre instanser o.l. ved forløbets afslutning.

Når der er gået 5 år, efter at forløbet er afsluttet, vil alle data i din journal blive destrueret via sikkerhedsmakulering. Indtil da opbevares journalen i et aflåst journalskab og i sikret klienthåndteringsprogram (ClinicCare).

Klage

Hvis du i forløbet oplever forhold, som du er utilfreds med, opfordrer jeg dig til at sige det til mig, så vi kan løse evt. problemer med en dialog.

Oplever du en utilsigtet hændelse, kan du indberette via www.dpsd.dk.

Hvis du efter det stadig er utilfreds, har du mulighed for at klage til Dansk Psykologforening.

Med venlig hilsen

Malene Viderup Worm

Ovenstående gennemlæst og accepteret.

Underskrift: 

Dato __________  Navn ________________________________________________

Phone: 29724995
9620 Aalestrup
Grøndalsvej 45
Videre til værktøjslinje